THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên TRẦN KIM PHƯƠNG
Số CMND/CCCD 079187002262
Điện thoai 0908962744
Chức vụ Quản lý bán hàng
Khu vực làm việc Quận 3, Quận 5.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com